Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Dodo Systems s.r.o.

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky, práva a povinnosti a vzťahy medzi spoločnosťou Dodo Systems s.r.o, , so sídlom Bratislava - mestská časť Ružinov, Rožňavská 17030/8,  PSČ 841 04, IČO 53303245, zapísanou v obchodnom registri vedenom na Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 147611/B a jeho zákazníkmi v oblasti poskytovania služieb, predaja tovarov a produktov.

1.2.  Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.3.  Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.4.  Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím zmluvy o implementácii (ďalej len „Zmluva“). 

2.1.  „Objednávateľ“ - osoba, ktorá si postupom špecifikovaným v týchto VOP záväzne. objednala vybrané Dielo od Poskytovateľa.

2.2.  ,,Poskytovateľ‘‘ - spoločnosť Dodo Systems s.r.o.

2.3.  „Zmluvné strany“ - Poskytovateľ a Objednávateľ spoločne.

2.4.  „Webová stránka“ - internetová stránka Poskytovateľa www.dodosys.sk 

2.5.  „Dielo“ - softvérová aplikácia - štandardný modul Poskytovateľa, ktorého podrobná špecifikácia a funkcionality sú vymedzené na Webovej stránke. 

2.6.  „Cena Diela“ - odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za sprístupnenie Diela Objednávateľovi.

2.7.  „Cena konzultačných služieb“ - odmena, ktorá prináleží Poskytovateľovi za poskytnutie konzultačných a servisných služieb.

2.8.  „Cenník“ - dokument obsahujúci aktuálne platné Ceny Diela a Ceny Servisných služieb. Aktuálny Cenník je zverejnený na Webovej stránke.

2.9.  „Cenová ponuka“ - formulár pre objednanie konkrétnej Implementačnej štúdie, Diela a/alebo Servisných služieb Objednávateľom od Poskytovateľa, a to prostredníctvom Webovej stránky.

2.10.  „Cloud tretej osoby“ - cloudový server, zabezpečený treťou osobou, odlišnou od Poskytovateľa a spoločnosti Odoo S.A.

2.11.  „Dokumentácia“ - konfiguračná alebo používateľská príručka k Dielu alebo iná dokumentácia k Dielu určená Poskytovateľom.

2.12.  „Hosting“ - virtuálny priestor, ku ktorému má výlučný prístup Objednávateľ prostredníctvom Webovej stránky.

2.13.  „Licencia“ - súhlas Poskytovateľa udelený Objednávateľovi na používanie Diela v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku 4. týchto VOP.

2.14.  „Obchodný zákonník “ - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2.15.  „Autorský zákon“ - zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

2.16.  „Odoo S.A.“ - výrobca systému Odoo, spoločnosť Odoo S.A., so sídlom Chaussée de Namur, 40, 1367 Grand-Rosière, Belgické Kráľovstvo, VAT: BE0477472701.

2.17.  „Odoo.sh“ - cloudový server zabezpečený a prevádzkovaný spoločnosťou Odoo S.A.

2.18.  „On-premise“ - spôsob sprístupnenia Diela na technických zariadeniach Objednávateľa.

2.19.  „Prostredie“ - Objednávateľom určené prostredie, v ktorom Poskytovateľ sprístupní konkrétne Dielo. Poskytovateľ sprístupní Dielo Objednávateľovi On-premise, prostredníctvom Odoo.sh alebo v Cloude tretej osoby.

2.20.  „Servisné služby“ - servisné služby poskytnuté Poskytovateľom v rozsahu a spôsobom podľa článku 8. týchto VOP.

2.21.  ,,Implementácia” - proces nasadenia informačného systému Odoo, v texte nazývaná aj ako Dielo.

2.22.  ,,Implementačná štúdia“ -  dokument podrobne popisujúci aktuálny a želaný stav funkcionality systému Odoo v konkrétnom prostredí Objednávateľa vypracovaný v rozsahu zadania a požiadaviek Objednávateľa pre potreby realizácie Zmluvy o dielo obsahujúci zároveň návrhy zákazníckych úprav po realizácii Diela počas procesu implementácie systému

2.23.  „Zmluva o implementácii systému“ - právny vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom stanovujúci podmienky implementácie systému Odoo (Diela) na základe implementačnej štúdie  - v texte označovaná ako zmluva o dielo alebo zmluva

2.24.  „Programové úpravy systému“ - zákazkové úpravy systému na základe požiadavky Objednávateľa.

2.25.  ,,Konzultačné, servisné a programátorské činnosti” -  konzultačné, servisné a programátorské činnosti nie sú súčasťou Implementačnej štúdie ani Diela, tvoria samostatnú časť servisných služieb

2.26.  „Balíček podpory a lokalizácie” - lokalizačný balíček je zložený z prekladov modulov Odoo vytvorených alebo upravených Poskytovateľom. Obsahuje aj povinné polia na vystavovanie dokladov v súlade so záväznými platnými právnymi predpismi na území SR. V rámci balíka služieb je poskytovaná aj základná zákaznícka podpora umožňujúca portálový prístup do zákazníckej portálu, kde je poskytovaná možnosť riešenia zákazníckych problémov ako aj asistenciu pri základnej orientácií v systéme.

2.27.  „Moduly DDS“ – moduly DDS sú vytvorené Poskytovateľom

2.28.  „Servisná zmluva alebo SLA“ – osobitná zmluva garantujúca dostupnosť konzultanta zo strany Poskytovateľa a dohodnutý počet hodín mesačne na  podporu alebo rozvoj systému Odoo u Objednávateľa.

2.29.  „Zmluvná spolupráca s Poskytovateľom“ – za zmluvnú spoluprácu s poskytovateľom sa považuje:

2.29.1. Uzatvorená platná servisná zmluva alebo SLA alebo

2.29.2. Využívanie balíčka podpory a lokalizácie za odplatu vo forme pravidelnej mesačnej platby podľa aktuálneho cenníka.


3.1.  Poskytovateľ je po prijatí objednávky vrátane objednávky na samostatné implementačné a konfiguračné služby (t.j. bez implementačnej štúdie a prvotného prieskumu nastavenia  systému) pripravený poskytnúť Objednávateľovi platené konzultačné služby k možnostiam a produktu systému Odoo.

3.2.  Samostatné implementačné a konfiguračné služby sú realizované na základe špecifikácie Objednávateľa, pričom, ak má Poskytovateľ konať len na základe poskytnutých informácií od Objednávateľa bez predchádzajúceho overenia si stavu systému alebo návrhu architektúry systému a bez vypracovania implementačnej štúdie, úlohou poskytnutia služieb bude dodanie samostatného úkonu bez nadväznosti na funkčnosť diela ako celku

3.3.  Záväzným objednaním implementačných služieb zabezpečujúcim vypracovanie implementačnej štúdie získava Objednávateľ možnosť garancie dodania Diela ako celku vrátane zabezpečovania prípadných korekcií a servisných zásahov vo vzťahu k funkcionalitám, ktoré boli preverené a popísané v implementačnej štúdii, a k celkovej funkčnosti Diela.

4.1.  Uzatvorením Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje:

4.1.1.   Zapracovať a sprístupniť Objednávateľovi Dielo v Prostredí určenom Objednávateľom a umožniť Objednávateľovi používanie Diela spôsobom podľa tejto Zmluvy a udeliť mu Licenciu k Dielu na obdobie trvania Zmluvy , a v prípade, ak je súčasťou objednávky aj poskytovanie Servisných služieb, poskytnúť takéto služby Objednávateľovi v  objednanom rozsahu.

4.2.  Uzatvorením Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje:

4.2.1.    používať Dielo výlučne v rozsahu Licencie k Dielu;

4.2.2.    zaplatiť Poskytovateľovi Cenu Diela v sume určenej v Cenníku a/alebo Cenu Servisných služieb.

4.3.  Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu elektronickou formou spôsobom a na základe podmienok upravených v týchto VOP.

4.4.  Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky povinné údaje na fakturáciu a potvrdením cenovej ponuky podľa článku 2. bodu 2.9 týchto VOP potvrdzuje a ručí, že tieto údaje sú správne, úplné, pravdivé a aktuálne. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu oznamovať všetky zmeny povinných údajov na fakturáciu.

4.5.  Súčasťou cenovej ponuky je odkaz na platné znenie týchto VOP, s ktorými je Objednávateľ povinný sa dôkladne oboznámiť a súčasne je oprávnený VOP si stiahnuť prostredníctvom odkazu na „Obchodné podmienky”. Aktuálne účinné znenie VOP je vždy uverejnené aj na Webovej stránke.

4.6.  Súhlas s týmito VOP Objednávateľ potvrdí súčasne pri odsúhlasení cenovej ponuky

prostredníctvom online odkazu a tlačidla „potvrdiť a podpísať“. Týmto krokom Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že si prečítal, rozumie a v celom rozsahu súhlasí so znením VOP, právami a povinnosťami Zmluvných strán. Bez potvrdenia súhlasu s týmito VOP postupom podľa prvej vety tohto bodu nie je možné považovať cenovú ponuku na schválenú.

4.7.  Objednávateľ je oprávnený zadať objednávku Poskytovateľovi aj iným spôsobom, najmä e-mailom, telefonicky, písomne a/alebo osobne. V takom prípade Poskytovateľ zašle Objednávateľovi cenovú ponuku a VOP na ním uvedenú e-mailovú adresu spolu s odkazom na Webovú stránku, prostredníctvom ktorého Objednávateľ potvrdí cenovú ponuku Poskytovateľa. Kliknutím na odkaz bude Objednávateľ presmerovaný na Webovú stránku, na ktorej elektronicky podpíše svoju objednávku. Elektronickým podpísaním objednávky a kliknutím na tlačidlo „Prijať a podpísať online“ sa medzi Zmluvnými stranami uzatvára Zmluva a Objednávateľ súhlasí s OP.

4.8.  Po sprístupnení Diela v Prostredí určenom Objednávateľom sprístupní Poskytovateľ Objednávateľovi aj Dokumentáciu k Dielu.

5.1.  Aktuálny Cenník Poskytovateľa je prístupný na Webovej stránke. Odsúhlasením týchto VOP Objednávateľ vyhlasuje, že sa s Cenníkom riadne oboznámil a tento bezvýhradne akceptuje.

5.2.  Cena Diela je stanovená v sume podľa aktuálneho Cenníka.

5.3.  Služby súvisiace s podporou a lokalizáciou, rozvojom, upgradom alebo inými službami sú spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka.

5.4.  Konzultačné, servisné a programátorské činnosti nie sú súčasťou Diela, objednávok ani implementácie, tvoria samostatnú časť servisných služieb a sú fakturované samostatne.

5.5.  Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za implementačnou štúdiu jednorazovou platbou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.6.  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu za Dielo spôsobom dohodnutým v Zmluve, pričom je možné Cenu uhradiť prednostne bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, resp. platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.

5.7.  Objednávateľ je povinný uviesť platobné a fakturačné údaje požadované Poskytovateľom uvedené v Zmluve o dielo.

5.8.  V prípade, ak dôjde k zmene platobných a fakturačných údajov zadaných Objednávateľom, Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu tieto zmeny cez svoj prístup v Konte písomne oznámiť Poskytovateľovi .

5.9.  Cena Diela sa považuje za riadne a včas zaplatenú až dňom pripísania celej fakturovanej sumy na bankový účet Poskytovateľa.

6.1.  Objednávateľ je oprávnený Dielo používať výlučne spôsobom, na určené účely a v rozsahu vlastných potrieb Objednávateľa na základe jemu udelenej Licencie. Objednávateľ nie je oprávnený vyňať, oddeliť, rozoberať, alebo uskutočňovať pokusy o získanie zdrojového kódu alebo dešifrovanie Diela, vykonávať akékoľvek úpravy, adaptáciu, zmeny, preklad alebo odvodené dielo z Diela, analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad časti Diela zo strojového kódu do zdrojového jazyka, ani voľne modifikovať, ani adaptovať Dielo podľa svojej potreby, distribuovať alebo linkovať Dielo na viacero zariadení alebo iné služby, alebo sprístupňovať Dielo v otvorenom internetovom prostredí alebo v inom prostredí, ktoré umožňuje prístup alebo používanie Diela z viacerých zariadení alebo viacerými používateľmi súčasne; Objednávateľ taktiež nie je oprávnený odstrániť, meniť, schovávať alebo znejasniť informácie o majetkových právach (vrátane označenia autorských práv a ochranných známok) Poskytovateľa k Dielu alebo jeho pridružených spoločností, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií pre Dielo, alebo inak upravovať Dielo (priamo sám alebo nepriamo prostredníctvom tretích osôb). Objednávateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Diela, za účelom zistenia princípov, na ktorých bolo Dielo, resp. ktorýkoľvek jeho prvok, vytvorené.

6.2.  Licencia k Dielu je územne neobmedzená a vecne obmedzená. Licencia k Dielu je obmedzená iba na jeden server produkčnej inštalácie Odoo Enterprise. Poskytovateľ udeľuje Licenciu k Dielu aj na interné testovacie účely, a to na 1 (jeden) testovací a/alebo vývojový server Objednávateľa.

6.3.  Licencia k Dielu je nevýhradná v rozsahu ustanovenia § 70 ods. 4 Autorského zákona.

6.4.  Trvanie Licencie k Dielu je časovo obmedzené na dobu platnej zmluvnej spolupráce s Poskytovateľom.

6.5.  Zánikom Objednávateľa neprechádzajú práva a povinnosti z týchto VOP na jeho právneho  nástupcu.

6.6.  Odplatnosť Licencie k Dielu : odmena za Licenciu je súčasťou Ceny Diela.

6.7.  Nakladanie s Licenciou k Dielu : Objednávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas  na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie k Dielu alebo postúpiť práva z Licencie k Dielu na postupníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak Objednávateľ požiada Poskytovateľa o udelenie súhlasu, neudelenie súhlasu/nevyjadrenie sa Poskytovateľa na základe žiadosti Objednávateľa nezakladá fikciu udelenia súhlasu. Udelený súhlas Poskytovateľa je kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odvolateľný.

6.8. Poskytnutie Licencie k Dielu podľa tohto článku VOP nezakladá pre Objednávateľa žiadne vlastnícke právo, ani právo duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k Dielu, s výnimkou práv a nárokov, výslovne priznaných týmito VOP.

6.9.  Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že je plne a bez obmedzenia oprávneným na výkon majetkových práv k Dielu alebo jeho časti a vysporiadal všetky nároky osôb, ktoré      by mohli mať z titulu autorstva k Dielu, neporušuje autorské práva iných osôb k Dielu, alebo jeho časti.

6.10. Objednávateľovi vzniká právo používať Dielo v rozsahu Licencie k Dielu od momentu jeho sprístupnenia v zmysle týchto VOP za predpokladu zaplatenia Ceny Diela.

6.11. Porušenie podmienok Licencie podľa tohto článku VOP Objednávateľom sa považuje za podstatné porušenie povinností Objednávateľa.

7. Používanie Diela po ukončení zmluvnej spolupráce s Poskytovateľom

7.1.   Dielo je možné Objednávateľom využívať aj po ukončení zmluvnej spolupráce s Poskytovateľom za splnenia nasledujúcich podmienok:

7.1.1.  „Programové úpravy systému“ - zákazkové úpravy systému na základe požiadavky Objednávateľa je možné využívať aj po ukončení zmluvnej spolupráce v prípade, že boli uhradené všetky zmluvné záväzky Objednávateľa voči Poskytovateľovi v súvislosti s dodaním týchto úprav.

7.1.2. „Balíček podpory a lokalizácie” - lokalizačný balíček je zložený z prekladov modulov Odoo vytvorených alebo upravených Poskytovateľom. Preklady modulov je možné využívať za jednorazový poplatok, ktorý bude vyčíslený podľa aktuálneho zoznamu modulov prekladov, ktoré má Objednávateľ nainštalované ku dňu ukončenia zmluvnej spolupráce sumou: 0,10 EUR/za každý riadok prekladového súboru (PO).

7.1.3.  „Moduly DDS“ – moduly DDS sú vytvorené Poskytovateľom. Moduly DDS je možné využívať za jednorazový poplatok, ktorú bude vyčíslený podľa aktuálneho zoznamu modulov DDS, ktoré má Objednávateľ nainštalované ku dňu ukončenia zmluvnej spolupráce sumou: 2 EUR/za každý riadok kódu modulu.

7.2.   Objednávateľ je oprávnený po ukončení zmluvnej spolupráce s Poskytovateľom a po zaplatení zmluvných záväzkov, ako aj jednorazových poplatkov uvedených v bode 7.1.2. a / alebo 7.1.3. využívať vždy v súlade s licenčnými podmienkami uvedenými v článku 6. týchto VOP 

8.1.  Poskytovateľ zodpovedá a ručí Objednávateľovi za to, že Dielo bude ku dňu jeho sprístupnenia funkčné, bude mať požadovanú odbornú úroveň a bude zodpovedať účelu, ktorému má slúžiť, a to v rozsahu stanovenom a popísanom v implementačnej štúdii. Poskytovateľ poskytuje záruku na Dielo po dobu 30 (tridsať) kalendárnych dní (ďalej len „Záručná doba“), ktorá plynie od sprístupnenia Diela Objednávateľovi v ním určenom Prostredí. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa v zmysle týchto VOP, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto okamihu (skryté vady). Za vady diela podľa týchto VOP sa nepovažujú tzv. Bugs.

8.2.  Záruka sa vzťahuje na zhodu funkčného chovania a vlastností Odoo s dostupnou dokumentáciou výrobcu - https://www.odoo.com/documentation

8.3.  Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi záruky na dodávky svojich subdodávateľov v rovnakom rozsahu, ako keby dodávku urobil sám.

8.4.  Objednávateľ sa zaväzuje k využívaniu záručného a pozáručného servisu výhradne od Zhotoviteľa. V prípade prijatia plnení a služieb zodpovedajúcich záručnému a pozáručnému servisu poskytovaného zhotoviteľom od inej osoby, je zhotoviteľ oprávnený odmietnuť ďalšie poskytovanie záručného a pozáručného servisu podľa tohto článku VOP.

8.5.  Objednávateľ sa zaväzuje prehľadne evidovať vady vzniknuté pri prevádzke systému a prijímať opatrenia odporučené zhotoviteľom.

8.6.  Poskytovateľ sa svojej zodpovednosti zbaví, pokiaľ preukáže, že vada bola spôsobená:

8.6.1. zásahom inej osoby, ktorá nie je pracovníkom vyškoleným na vykonávanie príslušných činností,

8.6.2. nesprávnou obsluhou a používaním systému Odoo, alebo jeho časti v rozpore s postupmi v dokumentácií

8.6.3. zmenami konfigurácie systému, ktoré neboli konzultované so Zhotoviteľom a/alebo neboli dohodnutým spôsobom zdokumentované,

8.6.4. živelnými udalosťami a inými preukázateľne nepredvídateľnými okolnosťami a udalosťami.

8.7.  Objednávateľ je povinný doručiť Poskytovateľovi Reklamáciu v písomnej forme, a to v poštou na adresu sídla Poskytovateľa a / alebo elektronicky na e-mailovú adresu podpora@dodosys.sk.

8.8.  Objednávateľ je pri Reklamácii vždy povinný uviesť:

8.8.1.  dátum a čas nahlásenia Reklamácie

8.8.2.  popis vady, popis prejavov Reklamácie

8.9.  Poskytovateľ preverí opodstatnenosť a oprávnenosť Reklamácie, bez zbytočného odkladu navrhne riešenie reklamácie a zabezpečí ďalší postup riešenia Reklamácie. V prípade neopodstatnenosti alebo neoprávnenosti Reklamácie Poskytovateľ oznámi a zdôvodní Objednávateľovi zamietnutie Reklamácie.

8.10.Reklamácia sa považuje za vyriešenú, ak:

8.10.1. Poskytovateľ odstránil reklamované vady alebo poskytol náhradné riešenie.

8.10.2. Reklamácia sa týkala funkcionality, ktorá je štandardne a v potrebnom rozsahu v produkte Odoo riešená iným spôsobom.

8.10.3. Poskytovateľ oznámil Objednávateľovi zamietnutie Reklamácie v súlade s bodom 8.9. tohto článku VOP.

9.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje k poskytovaniu Servisných služieb Objednávateľovi, a to v závislosti od konkrétnej objednávky Objednávateľa vo forme individuálnych konzultácií alebo ucelených implementačných prác.

92.  Poskytovateľ poskytuje na základe Servisnej zmluvy konzultačné a servisné služby:

9.2.1.  Inštalačné, konfiguračné alebo servisné zásahy spojené s nasadením systému Odoo alebo jeho programových častí

9.2.2.  školenia užívateľov a edukácia o používaní systému Odoo

9.3.  Poskytovateľ poskytuje Servisné služby podpory v rámci plánovaného harmonogramu prác.

9.4.  Servisné služby poskytuje Poskytovateľ počas pracovných dní (podľa slovenského pracovného kalendára) v čase od 08:00 hodiny do 16:30 hodiny.

9.5.  Poskytovateľ poskytuje Servisné služby prioritne prostredníctvom vzdialeného prístupu. Miestom poskytovania Servisných služieb je predovšetkým sídlo Poskytovateľa a/alebo sídlo Objednávateľa.

9.6.  Objednávateľ berie na vedomie, že v čase poskytovania Servisných služieb Poskytovateľom je možné, že Dielo nebude dočasne užívaniaschopné. Poskytovateľ je povinný vopred oznámiť Objednávateľovi čas poskytovania Servisných služieb, najmä plánované odstávky Diela.

9.7.  Týmito VOP Poskytovateľ zároveň udeľuje Objednávateľovi licenciu aj k Servisným službám v rozsahu a za podmienok dohodnutých v článku 6. týchto VOP, za predpokladu, že výsledkom poskytnutých Servisných služieb je dielo majúce povahu autorského diela podľa Autorského zákona.

9.8. Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, pre konkrétny prípad  platí, že Cena Servisných služieb je určená vo forme hodinovej sadzby uvedenej v Cenníku na Webovej stránke.

9.9.  Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že účtovacou jednotkou hodinovej sadzby je každých začatých 15 (pätnásť) minút.

9.10. Platnosť Objednávateľom objednaného Balíka Servisných služieb je 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa potvrdenia objednávky Servisných služieb Poskytovateľom. V prípade nevyčerpania Balíka Objednávateľ nemá nárok na vrátenie uhradenej Ceny Servisných služieb, a to ani na vrátenie jej alikvotnej časti.

9.11. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade poskytovania Servisných služieb na mieste určenom Objednávateľom, je Poskytovateľ oprávnený účtovať aj príplatok za dopravu v sume uvedenej v Cenníku;

9.12. Na platobné podmienky Ceny Servisných služieb sa primerane použijú ustanovenia článku 5. týchto VOP.

10.1.  Konzultačné, servisné a programátorské činnosti viažuce sa k prechodu na vyššiu verziu systému nie sú súčasťou diela, objednávok ani implementácie a tvoria samostatnú časť servisných služieb.

10.2.  Nová verzia systému Odoo je vydávaná spoločnosťou Odoo S.A. pravidelne jedenkrát ročne.

10.3.  Objednávateľ nie je povinný každoročne nasadzovať novú verziu systému Odoo, no vzhľadom na náročnosť procesu a technologické zmeny je pravidelný prechod na novú verziu odporúčaný.

10.4.  Cena za súvisiace konzultačné služby je  na základe požiadavky Objednávateľa vždy navrhnutá v cenovej kalkulácii a je vypracovaná v samostatných častiach.

10.5.  Zaobstaranie nových verzií modulov zabezpečuje Poskytovateľ zakúpením z Odoo Store, podľa cenníka konkrétneho dodávateľa modulu do Odoo Store.

10.6.  Zakúpenie novej verzie modulov vytvorených Poskytovateľom s označením DDS sa považuje za opätovné (samostatné) zakúpenie modulu pre konkrétnu verziu.

10.7.  Poskytovateľ zabezpečuje technologický upgrade zákazníckych úprav na mieru medzi verziami, pričom cena náročnosti sa stanovuje nasledovným výpočtom. Základ výpočtu tvorí súčet všetkých hodín programátorských prác vynaložených na vytvorenie zákazníckych úprav, ktoré boli nad danou verziu vytvorené. Tento základ je následne vynásobený príslušným percentom podľa bodu 10.9. tj roku kedy sa upgrade vykonáva a aktuálnou cenou programátorských prác.

10.8.  Servisné služby potrebné na nasadenie modulov sú kalkulované individuálne podľa náročnosti prechodu na vyššiu verziu Odoo.

10.9.  V prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne nenasadiť alebo vynechať verziu Odoo, zvyšuje sa tým technická náročnosť prepisu modulov na mieru, preto sa táto skutočnosť zohľadní pri stanovení ceny upgradu týchto modulov nasledovne:

10.9.1.    Prechod na vyššiu verziu každoročne – upgrade zákazníckych úprav 20%

10.9.2.    Vynechaná jedna verzia - upgrade zákazníckych úprav 50%

10.9.3.    Vynechané dve verzie - upgrade zákazníckych úprav 100%

10.9.4.    Vynechané tri a viac verzií – cena bude stanovená individuálne 

11.1.    Zmluvné strany si s prihliadnutím na všetky okolnosti dojednávajú obmedzenú povinnosť náhrady škody alebo ujmy pre prípad jej vzniku v dôsledku či v súvislosti s realizáciu služieb, a to do maximálnej výšky zodpovedajúcej najviac cene poskytnutých služieb, ku ktorým možno vzniknutú škodu preukázateľne priamo priradiť, ak v týchto VOP nie je vymedzené inak.

11.2.    Poskytovateľ nezodpovedá za vady ani škody spôsobené Odoo alebo jeho výstupmi, ak boli spôsobené Objednávateľom, tretími osobami alebo prekážkami vzniknutými nezávisle na vôli Poskytovateľa, najmä za vady ani škody spôsobené nesprávnym používaním Odoo, neodborným zásahom do systému Odoo, do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené zavírením lokálnej siete Objednávateľa alebo jeho počítačov počítačovými vírusmi, poprípade útokom hackerov alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo vzniknuté v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programov iných výrobcov inštalovaných u Objednávateľa. Chybové hlásenia a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Odoo, sa považujú za vadu softvéru, ktorá nemá vplyv na jeho používanie.

11.3.    Poskytovateľ zodpovedá za vady Diela v rozsahu a v častiach, ktoré boli vopred preverené Poskytovateľom a popísané v implementačnej štúdii podľa objednávky Objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Diela v častiach, ktoré neboli zahrnuté v implementačnej štúdii vypracovanej podľa zadania a objednávky Objednávateľa.

11.4.    Poskytovateľ nezodpovedná na funkčnosť systému Odoo ako celku a zároveň nezodpovedá za prípadné zmeny funkčnosti správania systému alebo Diela spôsobenú výrobcom Odoo S.A. pri jeho vlastnej údržbe, vývoji alebo prechode na vyššiu verziu systému. Poskytovateľ zodpovedá na funkčné časti a priamo poskytované služby v rozsahu Zmluvy o dielo a  podľa týchto VOP.

11.5.    Zmluvné strany budú oslobodené od všetkých zmluvných povinností alebo ich častí, pokiaľ im v plnení zabránili udalosti vyššej moci, ktoré trvali najmenej tri dni nepretržite, za predpokladu, že uvedené dôvody sú preukázateľné a bez zbytočného odkladu oznámené druhej zmluvnej strane. Obe zmluvné strany si hradia vlastné náklady, ktoré im vzniknú v dôsledku udalostí vyššej moci. Ako udalosť vyššej moci sa uznáva vojna, nepokoje, prírodné katastrofy ako je zemetrasenie, víchrica, blesk, tajfún alebo iná prírodná sila, avšak iba v prípade, že existenciu vyššej moci dokáže zmluvná strana, ktorá sa jej uznania domáha, preukázať.

11.6.    Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením objektívne preukázateľnej vyššej moci budú predĺžené o dobu trvania vyššej moci. Ak trvá udalosť vyššej moci dlhšie ako 2 mesiace a ak nedôjde k dohode o zodpovedajúcej zmene Zmluvy o dielo, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od Zmluvy o dielo odstúpiť.

11.7.    Zmluvné strany sa nemôžu odvolať na vyššiu moc dodatočne, pokiaľ už  k omeškaniu odvolávajúcej sa zmluvnej strany došlo skôr.

11.8.    Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť a úplnosť výstupov systému Odoo odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom. 

12.1.    Ak v Zmluve o dielo nebude dohodnuté inak, Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na použitie obchodného mena Objednávateľa (vrátane loga atď.), všeobecných informácií o Objednávateľovi pre referenčné a marketingové účely Poskytovateľa (najmä v prezentačných materiáloch, na webovom sídle a pod.). O použití informácií podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný vopred informovať Objednávateľa.

13.1.    Zmluva o dielo je štandardne uzatvorená v súlade s týmito VOP na dobu neurčitú.

13.2.    Zmluva zaniká:

13.2.1.   písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode ,

13.2.2.  písomnou výpoveďou Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu  s výpovednou dobou v dĺžke 3 (tri) mesiace, ktorá začne plynúť od 1. (prvého) dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane;

13.2.3.  písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov vymedzených Obchodným zákonníkom.

13.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je  vylúčená aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

14.1.      Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre účely komunikácie preferujú technické elektronické prostriedky, najmä e-mailovú formu komunikácie, bez potreby súčasného zasielania písomností poštou. Zmluvná strana – odosielateľ je povinný zaslať písomnosť elektronicky spolu o žiadosťou o notifikáciu o doručení adresátovi, pričom z hľadiska doručenia je rozhodujúcim dátum uvedený v notifikácii.

14.2.      Aktualizácie a notifikácie týkajúce sa týchto VOP budú Poskytovateľom zasielané elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa.

14.3.      V prípade doručovania prostredníctvom poštových služieb doručuje Zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej Zmluvnej strane - adresátovi na adresu sídla Objednávateľa oznámenú elektronicky, resp. adresu písomne oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň uvedený ako deň doručenia na doručenke alebo v deň, keď písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.

15.1.      Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, informáciách a údajoch, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo, alebo ktoré sa dozvedeli v súvislosti so Zmluvou o dielo, jej plnením a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi.

15.2.      Dôvernými údajmi v zmysle § 271 a § 272 Obchodného zákonníka sa pre účely plnenia zmluvných vzťahov rozumejú, bez ohľadu na formu a spôsob ich oznámenia či zachytenia a až do doby ich zverejnenia, všetky informácie technickej, ekonomickej, právnej a výrobnej povahy alebo know-how v hmotnej alebo nehmotnej forme, ktoré boli jednou zo zmluvných strán takto označené, a ktoré sa zmluvná strana v priebehu vzájomnej spolupráce dozvie o druhej zmluvnej strane a/alebo ktoré jej druhá zmluvná strana v priebehu vzájomnej spolupráce sprístupní.

15.3.      Obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka tvorí konkurenčne významné, určiteľné, oceniteľné a v príslušných obchodných kruhoch bežne nedostupné skutočnosti, ktoré súvisia so spoločnosťou tej ktorej zmluvnej strany, a ktorých utajenie príslušná zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom zaisťuje.

15.4.      Obchodné tajomstvo a Dôverné údaje sú ďalej spoločne označené tiež ako „chránené informácie“. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť skutočnosti tvoriace chránené informácie len za účelom plnenia realizácie objednávky. Chránenými informáciami nie sú informácie, ktoré boli získané od tretej osoby, a informácie, ktoré mala zmluvná strana k dispozícii už v momente ich poskytnutia druhou zmluvnou stranou.

15.5.      Prístupy k zdrojovým kódom sú taktiež považované za chránené informácie a zároveň duševné vlastníctvo Poskytovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený tieto prístupy využiť mimo rámec plnenia zmluvy pre vlastnú potrebu, resp. poskytnúť tretej osobe. V prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia prístupov k zdrojovým kódom má Poskytovateľ nárok na náhradu skutočnej aj potenciálnej škody v celom rozsahu.

15.6.      Objednávateľ sa zaväzuje nepoužiť Dôverné informácie na účel, ktorý je v rozpore s účelom a/alebo ustanoveniami ZoD. Sprístupnenie akejkoľvek Dôvernej informácie zo strany Zhotoviteľa tretej strane podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený sprístupniť Dôverné informácie výlučne v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, ktoré sa prostredníctvom Zhotoviteľa podieľajú na realizácii Diela, a to za predpokladu, že tieto tretie osoby zachovajú mlčanlivosť v rozsahu podľa ustanovení ZoD, čo sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť a v prípade požiadavky Objednávateľa preukázať.

15.7.      Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, kedy jedna zo zmluvných strán sprístupní tieto skutočnosti svojim zamestnancom pri výkone práce alebo zmluvným partnerom podieľajúcich sa na realizácii Zmluvy. V takomto prípade ale zmluvné strany príjmu také opatrenia, ktoré sú porovnateľné s opatreniami na ochranu vlastných chránených informácií.

15.8.     Záväzok Zhotoviteľa zachovať mlčanlivosť pretrváva aj po zániku zmluvného vzťahu.

16.1.      Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. Decembra 2020 a sú zverejnené v aktuálne platnom znení od 1.Decembra 2020 na Webovej stránke.

16.2.      Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím zmluvy sa spravujú aplikovateľnými ustanoveniami Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Všetky spory vznikajúce z týchto VOP a v súvislosti s nimi budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

16.3.      Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

16.4.      Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, vrátane Cenníka kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie VOP. Zmena je účinná zverejnením VOP na Webovej stránke. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné VOP.

16.5.      Poskytovateľ vyhlasuje, že pokiaľ sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo s nimi súvisiace dojednania či akékoľvek ich časti ukážu byť neplatnými alebo sa neplatnými stanú, neovplyvní táto skutočnosť platnosť VOP ako takých. V takom prípade sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť neplatné ustanovenie ustanovením platným, ktoré sa svojim účelom pokiaľ možno čo najviac podobá neplatnému ustanoveniu.

16.6.      Ak Objednávateľ nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do dňa účinnosti nových VOP. Ak Objednávateľ v lehote podľa tohto bodu VOP nedoručí Poskytovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Poskytovateľa a Objednávateľa sa odo dňa účinnosti zmeny VOP riadia novými zmenenými VOP.