GDPR

Ochrana osobných údajov

Uvedené podmienky vysvetľujú, akým spôsobom postupujeme pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci našej spoločnosti.

Prevádzkovateľ:

Dodo Systems s.r.o.Rožňavská 17030/8, Bratislava  821 04, IČO 53 303 245, DIČ 2121331597, IČ DPH SK2121331597 reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 147611/B

Otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov môžete poslať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@dodosys.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje vaše práva ako dotknutej osoby ako aj ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Dôvody spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše produkty a služby

 • plniť zmluvné povinnosti

 • plniť zákonné povinnosti

 • chrániť oprávnené záujmy našej spoločnosti a našich zákazníkov

Osobné údaje spracovávame len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu.

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na tieto účely:

 • Poskytovania tovarov a služieb, kde vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov z dôvodu evidencie obchodnej agendy považujeme za náš oprávnený záujem.

 • Organizácie odborných školení a seminárov, v rámci ktorých môžeme spracúvať osobné údaje o prednášajúcich a účastníkoch školení, seminárov a workshopov. V spracúvaní osobných údajov na tento účel vystupujeme ako Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR. Uvedené spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy.

 • Posielanie marketingovej komunikácie zameriavame na existujúcich zákazníkov, ktorých kontaktné údaje sme získali v súvislosti s predajom obdobných tovarov a služieb. Pri posielaní marketingovej komunikácie vystupujeme v postavení prevádzkovateľa. Z odberu marketingovej komunikácie je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom e-maile. Toto spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách

 • Vedenie účtovnej a daňovej agendy, ktorá vyplýva z predpisov o správe daní a v oblasti spracovania účtovníctva. Ide o faktúry, podklady k faktúram, dodacie listy a iné súvisiace dokumenty. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno c) GDPR.

 • Vedenie právnej agendy. V odôvodnených prípadoch je nutné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať naše právne nároky mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo musíme poskytnúť súčinnosť orgánom verejnej moci. V spracúvaní osobných údajov na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno f) GDPR a podľa čl.9 ods. 2 písmeno f) GDPR.

 • Plnenie zmluvy s fyzickými osobami. Spracúvame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie rôznych zmlúv s fyzickými osobami, napríklad zmluvy o dielo, predaj literatúry, účasť na školeniach a seminároch. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.6 ods. 1 písmeno b) GDPR.

 • Prevádzkovania profilov na sociálnych sieťach. V prípade prevádzky profilov na sociálnych sieťach LinkedIn a YouTube vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, pričom prezentáciu na sociálnych sieťach považujeme za náš oprávnený záujem.

 • Archivácie a registratúry. Osobné údaje máme povinnosť v niektorých prípadoch spracúvať v súvislosti so zákonom o archívoch a registratúrach a zároveň podľa čl. 89 GDPR, kde vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ.

 • Štatistické účely. Vyššie získané a spracúvané údaje v nevyhnutných prípadoch, ak je to zákonom požadované, môžeme spracúvať na štatistické účely. Na štatistické účely sa neposkytujú konkrétne údaje, ale údaje agregované alebo anonymizované, ako napríklad množstvo zákazníkov, zamestnancov, ekonomické štatistické údaje a podobne. V spracúvaní na tento účel vystupujeme v pozícii Prevádzkovateľ podľa čl.89 GDPR.

Poskytovanie osobných údajov iným subjektom

S osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši zamestnanci v pozícii oprávnenej osoby pri zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré vaše údaje sprístupniť iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so zákazníkom, so súhlasom zákazníka, alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od okolností a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä:

 • archivačné spoločnosti

 • prepravné spoločnosti

 • profesionálni poradcovia (napríklad advokáti, účtovníci)

 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napríklad Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti, poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb (napríklad Google).

V prípade spracúvania osobných údajov formou subdodávateľskej spoločnosti túto spoločnosť najprv komplexne preverujeme, či spĺňa podmienky z hľadiska bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR, a až následne spoločnosť spracúvaním osobných údajov poveríme.

V prípade požiadavky na sprístupnenie vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho nároku nie sú vaše údaje sprístupnené.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Naša spoločnosť cezhraničný prenos údajov v rámci ani mimo EÚ/EHS nevykonáva.

Doby uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len na dobu nevyhnutnú. Doba uchovávania údajov vyplýva z príslušných právnych predpisov. V prípade, že doba uchovávania  nevyplýva z právnych predpisov, určujeme ju na základe vzťahu ku konkrétnemu účelu na základe internej politiky a registratúrneho plánu.

Doby uchovávania osobných údajov sú nasledovné:

 • Poskytovanie tovarov a služieb. Doba uchovávania je počas trvania zmluvného vzťahu.

 • Organizácia odborných školení a seminárov. Doba uchovávania prezenčných listín tri roky. Fotografie a videá zo školení a seminárov podľa oznámenia o vyhotovení, typicky tri roky alebo do doručenia námietky voči spracúvaniu.

 • Posielanie marketingovej komunikácie. Doba uchovávania je do kliknutia na „odhlásiť“, ktoré je súčasťou každého marketingového e-mailu, alebo do doručenia námietky voči spracúvaniu.

 • Účtovná a daňová agenda. Doba uchovávania je počas 10 rokov nasledujúcich po ukončení uzávierky príslušného účtovného roka, ktorého sa osobné údaje týkajú.

 • Právna agenda. Doba uchovávania je do premlčania právneho nároku.

 • Plnenie zmluvy s fyzickými osobami. Doba uchovávania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu.

 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach. Doba uchovávania osobných údajov je do doby odstránenia príspevku prevádzkovateľom na žiadosť dotknutej osoby, z našej iniciatívy, samotnou dotknutou osobou alebo zrušením profilu.

 • Archivácia a registratúra. Doba uchovávania osobných údajov je v súlade s ustanoveniami archivačného poriadku.

 • Štatistické účely. Doba uchovávania osobných údajov je počas existencie iných účelov spravovania, ktoré sa pre štatistické účely používajú.

Zdroje získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame zvyčajne priamou formou od dotknutých osôb, čiže ide o dobrovoľné získanie osobných údajov. Osobné údaje nám môžu byť poskytnuté napríklad formou:

 • elektronickou, telefonickou, písomnou alebo osobnou komunikáciou s dotknutou osobou

 • registráciou alebo vyplnením kontaktného formulára na našej web stránke

 • účasťou na seminároch a odborných podujatiach organizovaných našou spoločnosťou

 • písaním príspevkov do profilov na našich sociálnych sieťach.

Osobné údaje môžeme získať aj od zamestnávateľa dotknutej osoby, napríklad pri prihlásení zamestnancov na školenie, od kolegov za účelom plnenia zmluvy, ak je dotknutá osoba štatutárom organizácie, ktorá je naším zmluvným partnerom alebo stranou, s ktorou rokujeme o uzatvorení zmluvného vzťahu, osobné údaje môžeme získať z verejne dostupných zdrojov a registrov, a tak ďalej.

Náhodne získané osobné údaje systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel.

Automatizované spracovanie osobných údajov a profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva spracovateľské operácie založené výlučne na plne automatizovanom spracúvaní osobných údajov, na základe ktorých by prichádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na dotknutú osobu.

Práva dotknutých osôb
 • na informáciu, či dochádza k spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby

 • odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov

 • na prístup k svojim údajom, na ich aktualizáciu, zmenu alebo vymazanie

 • na obmedzenie ich spracovania alebo na námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu

 • namietať aj voči spracúvaniu osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov

 • na prenosnosť osobných údajov v strojovo spracovateľnej elektronickej forme

 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, alebo sa obrátiť so žalobou na príslušný súd.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutých osôb. To však neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany automaticky vyhovené. V konkrétnych prípadoch sa môžu uplatňovať aj výnimky, respektíve niektoré práva sú naviazané na podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Každou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Akúkoľvek komunikáciu v rámci uplatňovania práv dotknutých osôb smeruje dotknutá osoba na emailovú adresu info@dodosys.sk, alebo písomne na adresu spoločnosti.
Využívanie cookies

Webová stránka môže používať súbory cookies na prispôsobenie a uľahčenie navigácie používateľa touto stránkou. Používateľ môže nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby upozornil a odmietol inštaláciu súborov cookies, ktoré sme vám poslali.

Aktualizácia podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov sa priebežne vyvíja. Informácie, ktoré sme povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov dotknutým osobám poskytnúť, sa môžu meniť, alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k podstatnej zmene podmienok, túto zmenu dáme do pozornosti napríklad všeobecným oznámením na tejto webstránke, alebo oznámením prostredníctvom e-mailu.